64-41-L/51 Podnikání

Délka a forma studia: 2 roky v denním studiu nebo 3 roky v dálkovém studiu

Způsob ukončení studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Vstupní předpoklady žáků: do studijního oboru mohou být přijati absolventi s výučním listem ve 3letém učebním oboru středních odborných učilišť a středních odborných škol.

Charakteristika oboru
 
Studijní obor poskytuje úplné střední odborné vzdělání, prohlubuje a rozšiřuje znalosti 3letého učebního oboru. Toto prohloubení a rozšíření je zaměřeno na administrativní a technicko-ekonomickou stránku provozu v průmyslu, službách a ve sféře soukromého podnikání. Absolvent je schopen vést výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní provozy technického zaměření v průmyslu, službách i v oblasti soukromého podnikání. Při zpracování administrativní agendy racionálně využívá moderní prostředky kancelářské techniky - fax, diktafon, záznamník, výpočetní techniku, e-mail, kopírku apod.

Profil absolventa

Absolventi studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním. Jejich příprava byla směrována do tří základních oblastí ? rozvoj osobnosti žáka, příprava pro život v občanské společnosti a příprava pro pracovní uplatnění. 

Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy ve studijním oboru byl kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz byl také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Uplatnění absolventů

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

Možnost dalšího vzdělání

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.

   

0

0-2

0-3

 

logolink MSMT VVV ver barva cz

stažený soubor

Joomla templates www.joomlashine.com