všeobecné smluvní podmínky

Úvodní ustanovení

1. Pořadatelem kurzů je Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o., se sídlem Mládežnická 3330/3, Břeclav, IČ    25344056, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27392, a školském rejstříku vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dále jen "škola").

2. Kurzy jsou pořádány na základě § 114 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

3. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") jsou platné pro všechny kurzy pořádané školou.

4. Tyto VSP jsou platné a účinné od 1. 1. 2012.

 

Článek I. - Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

a) škola,

b) zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen "zákazník").

 

Článek II. - Předmět smluvního vztahu

1. Škola se zavazuje zajistit kurz v souladu s potvrzenou přihláškou zákazníka a umožnit zákazníkovi účast na takovém kurzu.

2. Zákazník se zavazuje uhradit škole cenu za účast na kurzu.

 

Článek III. - Vznik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah vzniká potvrzením přihlášky zákazníka ze strany školy.

2. Přihláška musí obsahovat identifikační údaje školy a zákazníka (jméno, příjmení, bydliště, resp. Obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu), počet osob, které se zúčastní kurzu v případě hromadné přihlášky, označení kurzu, termín konání kurzu, místo konání kurzu, pokud se kurz nekoná v prostorách školy, výše ceny za účast na kurzu pro 1 osobu v souladu s nabídkou školy, výše ceny za účast na kurzu pro všechny zúčastněné osoby dle přihlášky zákazníka, způsob úhrady, souhlas s těmito VSP.

3. Přihlášku je možné odeslat elektronicky prostřednictvím webových stránek školy nebo e-mailem na adresu kurzy@ssos-bv.com, popř. písemně na adresu školy.

4. Škola se zavazuje přijatou přihlášku potvrdit či odmítnout ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího obdržení.

5. Potvrzení i odmítnutí přihlášky zákazníka činí škola na zákazníkem sdělenou kontaktní e-mailovou adresu.

 

Článek IV. - Kurzy

1. Škola zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně kurzy uvedené v nabídce školy na webových stránkách školy či v písemných materiálech vydaných školou.

2. Kurzy se konají, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, v prostorách školy na adrese Mládežnická 3330/3, 690 02 Břeclav.

3. Není-li v nabídce školy stanoveno jinak, kurzy se konají od 16:30 hod. do 22 hod. Po celou dobu trvání kurzu je přítomen lektor školy v souladu s nabídkou školy, resp. jeho zástupce.

4. Účastníci kurzu jsou povinni dostavit se na místo konání kurzu nejpozději 5 minut před zahájením kurzu.

Škola si vyhrazuje právo odmítnout vstup účastníkovi kurzu v případě pozdního příchodu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

5. Počet účastníků kurzu, není-li smluvními stranami stanoveno jinak, činí maximálně 12 osob.

 

Článek V. Cenové a platební podmínky

1. Zákazník se zavazuje uhradit škole cenu za účast na kurzu ve výši stanovené přihláškou zákazníka v souladu s nabídkou školy. V ceně za účast na kurzu je zahrnuta konzumace nápojů a pochutin v rozsahu stanoveném nabídkou školy, resp. pokyny lektora školy (kurzy vaření) a spotřební materál (ostatní kurzy).

2. Cena za účast na kurzu je splatná ve lhůtě splatnosti určené instrukcemi k platbě, na jejichž základě zákazník uhradí škole cenu za účast na kurzu, nejpozději však ve lhůtě 5 dnů před konáním kurzu, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Splatností se rozumí připsání peněz na účet školy nebo úhrada v hotovosti v pokladně školy. Instrukce k platbě obdrží zákazník současně s potvrzením o přijetí přihlášky.

3. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu bezhotovostním převodem na účet školy 
č. 1380388389/0800, vedený u České spořitelny a.s., a to v souladu s pokyny školy, nebo v hotovosti v prostorách školy. Po úhradě ceny za účast na kurzu obdrží zákazník fakturu.

4. Není-li cena za účast na kurzu uhrazena škole řádně a včas, je škola oprávněna odmítnout vstup účastníkovi kurzu na místo konání kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

 

Článek VI. - Práva a povinnosti smluvních stran

1. Účastníci kurzu mají právo na vstup do prostor školy určených ke konání kurzu, a to v odpovídajícím oděvu a obuvi.

2. V průběhu konání kurzu nejsou účastníci kurzu oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání kurzu bez vědomí lektora školy, resp. jeho zástupce.

3. Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora školy resp. jeho zástupce.

4. Lektor školy, resp. jeho zástupce je povinen na počátku kurzu stručně poučit účastníky kurzu o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání kurzu. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.

5. Škola, resp. lektor školy či jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora školy, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu v jejich účasti na kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

6. Účastníci kurzu jsou povinny na počátku kurzu informovat lektora školy o alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.

7. Není-li zákazník totožný s účastníkem kurzu, je zákazník povinen nejpozději ve lhůtě 24 hodin před započetím kurzu označit účastníky kurzu (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní telefon, kontaktní 
e-mailová adresa), kteří se zúčastní kurzu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP.

8. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto VSP též účastníky kurzu, kteří se zúčastní kurzu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP.

9. Pokud se v těchto VSP hovoří o účastnících kurzu, rozumí se tím též zákazník.

 

Článek VII. - Zrušení a změna kurzu

1. Škola si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, a to v těchto případech:

a) nejpozději 3 dny před konáním kurzu není obsazen kurz minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 5 osobami;

b) lektor školy nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;

c) v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v prostorách školy, nedostatek speciálních surovin k provedení kurzu atd.).

2. V případě, že škola zruší konání kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena přihláška a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl zákazník co nejdříve informován.

3. V případě zrušení konání kurzu, je škola povinna nabídnout zákazníkovi účast na kurzu v náhradním termínu. V případě, že zákazník účast na konání kurzu v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení nabídky školy, a to způsobem pro doručení přihlášky, má se za to, že účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítá. V případě, že zákazník účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítl, či v případě, že konání kurzu v náhradním termínu není možné, zavazuje se škola ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení kurzu vrátit zákazníkovi uhrazenou cenu kurzu.

4. V případě, že zákazník či další účastníci kurzu z jakýchkoliv důvodů nemohou absolvovat kurz, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit škole.

Storno poplatky:

1) zákazník se omluví do 5 pracovních dnů před konáním kurzu - 0%

2) zákazník se omluví 4 až 2 pracovní dny před konáním kurzu - 50%

3) zákazník se omluví 1 pracovní den před konáním kurzu - 100%

V případě, že to provozní situace škole umožňuje, mohou se smluvní strany dohodnout na změně kurzu tak, aby se jich zákazník či další účastníci kurzu mohli zúčastnit, maximálně však jednou. Veškerá odhlášení a žádosti o změnu musí být zákazníkem oznámeny škole písemně či elektronickou poštou, jinak na ně nebude brán zřetel.

5. Škola si vyhrazuje právo změny lektora a změny méně než 50% obsahu kurzu a to bez předchozího upozornění zákazníka či dalšího účastníka kurzu. K takovému rozhodnutí musí vést závažné, těžko překonatelné důvody (např. lektor školy nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu, nedostatek speciálních surovin apod.).

 

Článek VIII. - Odpovědnost za škodu

1. Účastníci kurzu jsou povinni před započetím kurzu požádat lektora školy o uložení vnesených věcí do prostor školy, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá škola za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 433 občanského zákoníku tím není dotčeno.

2. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou škole.

 

Článek IX. - Reklamace

1. Pro případ, že kurz neprobíhá dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat.

2. Reklamace se uplatňuje písemně u školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne konání kurzu, jinak odpovědnost školy za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.

3. Reklamace zákazníka musí být školou vyřízena ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění.

4. Pokud škola reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je provozovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením ceny za účast na kurzu nebo bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu. Volba nároku při reklamaci vad náleží škole.

 

Článek X. - Ochrana osobních údajů

1. Odesláním přihlášky v souladu s těmito VSP zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, škola zpracovávala a shromažďovala osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, telefon a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu.

2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je škola oprávněna zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných školou. Podrobnosti o e-mailové adrese je škola dále oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

3. Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku VSP písemnou formou odvolat.

4. V případě, že zákazník poskytuje škole v souladu s těmito VSP osobní údaje účastníků kurzu, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů.

5. Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově-zvukových záznamů z konání kurzů. Tyto záznamy je škola oprávněna dále použít a zveřejňovat zejména na svých webových stránkách, v obchodních materiálech i jako součást autorského díla vytvořeného školou, přičemž pro tyto účely je škola pořízené záznamy užívat všemi způsoby užití ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, a to bezúplatně ve vztahu k osobám zachyceným na záznamech, není-li do konce kurzu, při kterém byly záznamy pořízeny, zákazníkem, či osobami zachycenými na záznamech požadováno jinak.

6. V případě, že je účastníkem kurzu osoba odlišná od zákazníka na základě jím provedené objednávky, zákazník výslovně prohlašuje, že získal předchozí souhlas ve smyslu odst. 5. tohoto článku od těchto osob jím uvedených. Pro případ, že by se toto prohlášení ukázalo nepravdivým, odpovídá zákazník za škodu způsobenou škole.

 

Článek XI. - Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou přihláškou či těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

   

0

0-2

0-3

 

logolink MSMT VVV ver barva cz

stažený soubor

Joomla templates www.joomlashine.com